Evangelie volgens Matteüs 11,2-11

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: “Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?” Jezus antwoordde hun: “Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: “Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wél naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de weg voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.” 

 

Enkele bedenkingen  bij de lezing van zondag 11 december 2016  

*Twee strekkingen lopen door de Schrift, telkens wanneer men zich afvraagt welke houding er zal worden aangenomen wanneer de langverwachte Heer eindelijk daar is om over de wereld te heersen. In één strekking is het dominante idee dat de Messias zich zal concentreren op boetedoening en rechtzetting – daar waar corruptie gegroeid is, zal hij het kwaad aan de wortels uitroeien, óf hij zal komen, gewapend met een wan in de hand, om het kaf van het koren te scheiden. Hoewel hij geen regime van boetedoening als dusdanig verkondigde, hield Johannes de Doper er hoge morele standaarden op na; en dus kan het lijken alsof hij meer naar de striktere strekking neigde.

* Johannes is onzeker, lijkt het, over benadering die Jezus zal hanteren– en dus stelt hij vragen. En het antwoord van Jezus doet denken aan die andere strekking, waarbij het dominante idee is om mensen te ondersteunen die nood hebben aan genezing. Alle wonderen die hier genoemd worden liggen in lijn van Jesaja’s profetische visie – waarin kracht en redding aan het volk geschonken worden. In het jaar van de Barmhartigheid dat we net gevierd hebben, is deze visie vaak aan bod gekomen.

 

Bron: Gewijde Ruimte