Evangelielezing volgens Matteüs 20,1-16a

In die tijd vertelde Jezus de volgende gelijkenis: “Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan tot wie hij zei: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: Wat staat ge hier heel de dag werkeloos? Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar mijn wijngaard.

Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een tienling; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn hebben maar één uur gewerkt, en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een tienling? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies, of zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.”

 

Enkele bedenkingen bij de evangelielezing van zondag 24 september

 

*We vinden allemaal iets verontrustends in deze gelijkenis. Misschien moeten we naar deze gelijkenis kijken vanuit het oogpunt van het werk in de wijngaard. Jezus moedigde ons aan om te bidden dat er meer arbeiders naar de wijngaard zouden worden gezonden, want de oogst is overvloedig en het aantal arbeiders is beperkt. Worden geroepen om te werken in de wijngaard van de Vader is een voorrecht, een genade om te vragen.

*”Ben je jaloers omdat Ik goedhartig ben?” Ik liet deze vraag in mijn hart verwijlen en ik vraag de genade van innerlijke vrijheid als ik naar mijn gaven en beperkingen kijk en naar die van de mensen rondom mij. Ware liefde verheugt zich over de geschenken die anderen hebben.

 

Bron: Gewijde ruimte