Evangelietekst: Matteüs 1,18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immánuel geven.”
Dat is in vertaling: God-met-ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 18 december 2016

 

*Bij het horen van de woorden aan Jozef over Maria ‘s kind, zouden we eerst denken aan een ’bijzonder’ kind, in de betekenis van gemaakt naar het beeld van de Heer, zoals Samuel of Simson was. Maar als we tussen de regels lezen en rekening houden met de schrifttoespelingen ontdekken we dat dit kind nog veel meer is. Zijn komst is niets minder dan de intrede van een geheel nieuwe (hoewel beloofd) ‘hemel en aarde’, een tijdperk vol opschudding in de relatie tussen God en zijn volk. Vergeving van zonden komt in beeld zodat aan het kind meteen het goddelijke voorrecht als ‘redder’ is toegekend. Maar meer dan individuele zonde die in het geding is, zijn het veeleer de zonden van het volk, die de onderdrukking bevatten, die hen tot hun zonden heeft gebracht.

*De titel van het kind, Emmanuel (God-met-ons) wijst Hem aan als de vervulling van de belofte: “Ik zal uw God zijn en u zult mijn volk zijn”. Hij zal als een koninklijke leider onder zijn volk aanwezig zijn.

* Al deze resonanties komen samen voor ons, als we ons voorbereiden om het pasgeboren kind te vereren.

 

 

Bron: Gewijde Ruimte