Oecumenische gebedsweek 18 januari t.e.m. 25 januari 2015

Gebedsweek 2015 – extra gebedspunten

Gebedsbijeenkomst: Zondag 18 januari   ‘Door Samaria gaan’

Mijn persoonlijk ontmoeting met andere christenen

• Bid dat God jou en medechristenen op de werkvloer helpt om echte interesse en
liefde te tonen voor de medemens (baas, collega, klant). Bid om Gods leiding om
in daad en woord getuige te zijn.
• Bid voor christenen die macht hebben of gezag dragen. Bid voor wederzijds
respect en Gods leiding in de ontmoetingen.
• Werknemers die problemen hebben op het werk. Dat ze eerlijk durven zijn over
hun behoeften en om hulp durven vragen, in plaats van in de verdediging te
schieten.
• Bid voor ex-gevangenen in Rusland en de mensen die hen begeleiden. Uit lokale
kerken worden vrijwilligers ingezet voor diverse activiteiten ten behoeve van de
gevangenen en hun families. Het bezoeken van de gevangenen en het bieden
van counseling en/of pastorale zorg is heel belangrijk voor hun welzijn.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

Gebedsbijeenkomst:  Maandag 19 januari    ‘Geef mij te drinken’

Persoonlijk: Durf ik open staan voor mensen uit andere culturen

• Bid dat werknemers uit het buitenland zich welkom en thuis zullen voelen. Dat
Nederlandse/en Belgische werknemers oog mogen hebben voor hun buitenlandse naaste.
Bid voor de allochtonen in de (landelijke) politiek; dat hun stem gehoord wordt.
• Bid voor Zuid-Soedan en in het bijzonder voor kerken en hun leiders. Zuid Soedan
werd in 2011 onafhankelijk. Het ontbreekt het jonge land aan vrede en
stabiliteit; Bid om een gezindheid van wederzijdse aanvaarding en verzoening
tussen de verschillende stammen. Bid dat kerkleiders bereid zijn hun gemeenten
voor te gaan op deze weg.
• Op 11 december is er in het Indiase parlement besloten dat er in heel India antibekeringswetten
moeten komen. Overgang van het hindoeïsme naar een andere
godsdienst is dan strafbaar. Nu zijn er zes deelstaten met zulke wetten. Bid dat
christenen niet ontmoedigd raken. Bid om bescherming en kracht voor
getuigenis.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

 

Gebedsbijeenkomst  Dinsdag 20 januari     ‘U hebt geen emmer’

Mijn plaats in de plaatselijke kerkgemeenschap:
durven we afhankelijk te worden en te leren van andere christenen en andere godsdiensten en kerken.

• Bid dat christelijke kerken en lokale christelijke organisaties, scholen, de politiek,
de zorginstellingen, etc elkaar weten te vinden en openstaan voor goede
samenwerking waarbij iedereen tot zijn/haar recht mag komen …
• In het werk voor de allerarmsten vinden christenen elkaar. Bid dat kerken en
christenen onderlinge verschillen aan de kant zetten om samen te werken in het
uitdragen van Gods liefde. Bid dat de eenheid van christenen een groot
getuigenis in de samenleving mag worden.
• Bid voor de 2 miljoen kinderen wereldwijd die ‘werken’ in de seksindustrie. Bid
dat ze bevrijd worden en bid voor een goede nazorg, genezing en herstel na hun
bevrijding.
• Gebed voor de vele slaven in de steengroeven van India. Bid voor de bevrijding
van mannen, vrouwen en kinderen die soms zo’n 20 uur per dag moeten werken
in de meest erbarmelijke omstandigheden.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

 

Gebedsbijeenkomst Woensdag  21 januari      ‘Het wordt in Hem een bron’

Persoonlijk:  Kan ik een bron van levend water zijn?

• Bidden voor ondernemers die in ontmoetingen een bron voor de ander kunnen
zijn.
• Bid voor werkgevers en werknemers dat zij niet alleen in rechten en plichten
denken, maar de slag maken om te zien hoe zij, met hun werk, tot zegen kunnen
zijn voor anderen. Hoe klein ook. Bid (en dank!) dat wat God zo geeft, ook vrucht
zal dragen in de maatschappij.
• Bid dat waterprojecten in bijvoorbeeld Afrika mensen de ogen zullen openen voor
God die hen roept om bij Hem levend water te putten.
• Twee Iraanse christengevangenen, Abdolreza Haghnejad and Reza Rabbani,
zijn vrijgelaten. Ze werden veroordeeld tot zes jaar, maar zijn nu vrij. Meer dan
70 christenen zitten in Iran gevangen om hun geloof. Ondertussen groeit de kerk.
75% van de kerk bestaat uit moslimbekeerlingen. Dank God voor de vrijlating
van Abdolreza en Reza en de bemoediging die dit zal zijn voor andere
christenen. Bid voor hen die nog gevangen zitten.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

 

Gebedsbijeenkomst : Donderdag 22 januari     ‘Ik heb geen man’

Plaatselijk: onderdrukking van en geweld tegen vrouwen

• Bid voor discriminatie en pesten op de werkvloer. Dat christenen hiertegen zullen
opstaan en het goede voorbeeld geven. Dank God voor de verschillen tussen
man en vrouw, bid voor wederzijds respect en gelijkwaardige behandeling.
• Bid tegen de mensenhandel in Nederland/België (het is een belangrijk doorvoerland…)
• In de sloppenwijken van Addis Abeba (Ethiopië) is hoge werkloosheid onder
jongeren en vrouwen. Veel vrouwen lopen dagelijks ruim vijftien kilometer om
brandhout te verzamelen. Ze sjouwen dan zo’n 50 kilo hout mee op hun rug. In
de bossen worden ze vaak lastiggevallen door mannen en soms ook door wilde
dieren. De opbrengst, van gemiddeld één euro per dag, is niet voldoende om
hun gezinnen van te onderhouden. Bid voor een verbetering van hun
levensomstandigheden (en alle projecten die daaraan bijdragen)
Bid om bescherming voor deze kwetsbare en soms getraumatiseerde vrouwen en
jongeren.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

 

Gebedsbijeenkomst: Vrijdag 23 januari    ‘In Geest en in Waarheid’

Persoonlijk in gezin/vrienden/familie: de ‘beschikbaarheid’ van Gods reddende kracht voor iedereen
die gelooft. Hij is dichtbij en iedereen kan Hem aanbidden in geest en in waarheid – ook
je buren/familie en de geliefden metgezellen om jullie heen.

• Bid om rust en vrijheid voor mensen die op zondag moeten werken. Dat zij ook
gemeenschap met andere christenen mogen hebben en God kunnen aanbidden
tijdens en met het werk dat ze doen.
• Bid voor de mensen zonder huis en zonder sociaal netwerk. Bid dat ze God
nabijheid zullen ervaren en dat God de Vader juist hun gebeden zal
beantwoorden
• Bid voor scholingsprojecten in ontwikkelingslanden. Scholing versterkt de
capaciteit van vrouwen en jongeren om hun gaven en talenten in te zetten voor
de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel. De geïntegreerde aanpak
maakt dat zichtbaar wordt dat God er is voor iedereen. Bid dat hierdoor de
betrokkenheid op elkaar meer gestalte krijgt.
• Youssef, Alima en hun vier kinderen leven in twee kamers van een
winkelcentrum in de Koerdische stad Erbil (Irak). “Een leven opbouwen kunnen
we hier niet. We hebben geen inkomen, spreken de Koerdische taal niet en onze
kinderen kunnen niet naar school. Teruggaan is onhaalbaar. De tweede
oplossing is het beste: Irak verlaten. Zelfs hier in Erbil zijn we niet veilig voor IS.”

Bid om inzicht en wijsheid. Bid om een veiliger leefomgeving waar het mogelijk is
om een leven op te bouwen. Bid om hoop voor de toekomst.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

 

Gebedsbijeenkomst:  Zaterdag 24 januari     ‘De vrouw liet haar kruik staan’

Mijn persoonlijk engagement in samenleving/werk:  Durven we mensen belangrijker te vinden dan regels?

• Bidden voor menselijkheid in lastige arbeidsrelaties. Dat een gang naar de
rechter niet nodig is.
• Bid voor mensen die bij UWV, belastingdiensten en schuldhulpverlening ea…
werken. Dat hun harten zacht blijven voor de mensen met problemen.
• Bid voor mensen met eigen initiatief, dat ze kansen krijgen en vrucht mogen
dragen
• Bid voor de burgerlijke gemeente, die de WMO (nieuwe zorgregels) moet
toepassen. Voor de diensten van de OCMW in België.
• De veldkantoren van hulporganisaties in Oost-Europa hebben dagelijks te
maken met bureaucratie en corruptie van overheden. Bid dat God in deze landen
bestuurders geeft die hart hebben voor hun bevolking. Bid ook voor geduld en
moed voor de medewerkers van ALLE organisaties in deze landen die werken om met de
juiste houding de overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheden.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

 

Gebedsbijeenkomst :  Zondag 25 januari    ‘De Bron is niet ons eigendom’

Mijn persoonlijk engagement Wereldwijd en dichtbij: getuigen zijn, zending…

• Bid voor een gezonde balans tussen werk en zorgtaken. Dat mensen de juiste
prioriteiten weten te stellen: relaties gaan voor.
• Bid voor godsdienstvrijheid wereldwijd, opdat overheden toestaan dat mensen
veranderen
• Dorcas werkt vanuit haar kantoor in Beiroet in Libanon onder gevluchte Syriërs.
De vluchtelingen geven aan dat zij ervaren dat de hulp die hen geboden wordt
door christenen anders is dan die zij van niet-christenen ontvangen. Zij
bespeuren dat het Gods liefde is die de christenen motiveert. Bid dat dit
praktische getuigenis de vluchtelingen op het spoor mag brengen van de God
die Zijn grote liefde openbaarde in Jezus.
• Pastor Samuel uit Aleppo beschrijft hoe een raket zijn kerk raakt maar niet
ontploft. En hoe andere raketten veel slachtoffers maken. Gemeenteleden
vragen zich af hoe lang het nog duurt voor er weer vrede is. Meer dan 200.000
Syriërs stierven door de oorlog in het land. Miljoenen sloegen op de vlucht. Bid
voor de mensen in Syrië en zij die gevlucht zijn. Bid dat zij hun hoop op God
zullen blijven vestigen. Bid dat God een uitweg zal bieden.
• “Het gaat goed met Alimjan Yimiti in de gevangenis (China – Xinjiang) maar hij
mist zijn kinderen heel erg”, zegt zijn moeder. Hij krijgt een paar keer per maand
bezoek. Alimjan zit nu acht jaar gevangen. Hij kreeg een straf van 15 jaar. Bid
voor de Alimjan en zijn kinderen, die al zo lang van elkaar gescheiden zijn. Bid
voor kracht om vol te houden en zo een getuige van God te zijn.

*Mijn persoonlijke gebed in stilte is :……

Terug naar de Wekelijkse Inspiratie