Johannes 16,12-15

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. “Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.
“Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. “Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 22 mei 2016. 

*Het mysterie van de Drie-eenheid is moeilijk in woorden te vatten. Wanneer we de Drie-eenheid overwegen, dan is er een belangrijk woord: ‘delen’. De drie Personen leven in liefde samen. Zij delen samen hun waarheid en alles wat ze hebben. Gebed introduceert ons in het mysterie van God, het mysterie van waarheid en van de gave. Alles van God is gave. Gebed is onze tijd waarin we toestaan dat de gave van Vader, Zoon en Heilige Geest diep doordringt in ons leven.

*Met de woorden van een beroemd gebed over de Drie-eenheid bidden we: “O eeuwige en Drie-ene God, ik wijd mijzelf vandaag volledig aan U. Moge ik U al mijn dagen onophoudelijk lof offeren. Mogen mijn handen bewegen op het ritme van uw aansporingen en mijn voeten snel zijn in uw dienst. Moge mijn stem steeds van U zingen en mijn lippen uw boodschap verkondigen. Mogen mijn ogen U overal opmerken en mijn oren steeds op uw inspiratie afgestemd zijn. Moge mijn intellect vervuld zijn van uw wijsheid en mijn wil bewogen worden door uw schoonheid. Moge mijn hart in vervoering gebracht worden door uw liefde en mijn ziel overvloeien van uw genade. Geef dat al mijn handelingen tot meerdere glorie van uw Naam mogen zijn en tot bevordering van mijn redding. Amen”.

 

Bron: Gewijde Ruimte