Lezing: Johannes 14:1-12

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij. Opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend. ” Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. “Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”

Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En Jezus weer: “lk ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 14 mei.

*Alles wat Jezus deed was door de kracht van de Heilige Geest. Het is verbazingwekkend dat de Vader ons diezelfde Heilige Geest schenkt, zodat we de werken die Jezus deed kunnen doen. Zoals Paulus zei: “Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4,13).

*Jezus is de eerstgeborene van de nieuwe schepping – de door de Heilige Geest geïnspireerde gemeenschap. In de loop van Jezus’ leven was Hij in zijn eentje, maar nu door overgave aan de gave van zijn Geest worden wij zijn nieuwe lichaam en zijn we bestemd voor grotere dingen.

*“Kom Heilige Geest, vul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest en zij zullen worden herschapen. En U zal het gezicht van de aarde vernieuwen.” 

Bron: Gewijde Ruimte