Marcus 8,27-35

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesaréa van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Zij antwoordden Hem: “Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.” Daarop stelde Hij hun de vraag: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Petrus antwoordde: “Gij zijt Christus.” Maar Hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: “Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.”
Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: “Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. “Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 13 september 2015.

 

Dit is een pijnlijke scène: eerst berispt Petrus Jezus, dan berispt Jezus Petrus. We begrijpen Petrus. Want wie van ons kan de gedachte verdragen dat onze beste vriend gemarteld en vermoord wordt? Maar Jezus zegt tot Petrus dat Gods plannen zo veel groter zijn dan hij zich kan voorstellen. 

Iemand heeft gezegd dat Gods dromen voor ons een aantal maten te groot zijn! Het kost ons tijd om erin te groeien. Hoe zit het met mijn innerlijke groei? Ben ik gestopt met groeien op een bepaald punt, zodat God niet meer creatief in mij kan werken? 

Heer, laat mij openstaan voor uw onbeperkte dromen met mij. Ook al houden ze verandering en pijn in, en uiteindelijk de dood. Dit is de weg naar de eeuwige vreugde.