Matheüs 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van Allerheiligen ( 1 nov.2015)

Waarom lezen we op het feest van Allerheiligen de Bergrede? Omdat deze woorden van Jezus leiden tot de kern van wat heiligheid en heelheid is. Zij verwoorden de waarden waartoe christenen bij hun doop zijn geroepen. Als iemands leven bezield is van deze waarden, herkennen wij in deze mens een heilige .

 

In de Bergrede is het kernwoord ‘gelukkig’. Dit in de zin van gelukzalig en gezegend. Het gaat hier dan ook niet over geboden waaraan wij zouden moeten gehoorzamen. Wel over zegen waarop wij hopen. Is er één zegen in het bijzonder waarnaar jij verlangt? Bid daar vandaag voor.

 

Bronvermelding: Gewijde Ruimte ( website Ignis)