Evangelie volgens Matteüs 16,21-27

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen!” Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.”
En daarna tot zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn er onder de hier aanwezigen, die de dood niet zullen ervaren voordat zij de Mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 3 september 2017

 

*Jezus leefde met één doel voor ogen: Hij realiseerde zich ten volle waar de radicale keuze voor de liefde en zijn voorkeursoptie voor de armen Hem zouden brengen. Toch week Hij niet af van die zending, ook als dat betekende dat Hij zijn beste vriend scherp moest terecht wijzen, Hij ging zelfs zo ver hem Satan te noemen. Hij roept ons op Hem te volgen door elke dag ons eigen kruis te dragen. Ik vraag Jezus me te behoeden voor de valkuilen van Satan en om mijn Hem te volgen te versterken.

 

*Onze cultuur lijkt er op aan te sturen je leven te redden door je bezit en je comfort te vermeerderen. Jezus doet er geen doekjes om: Hij daagt ons uit bereid te zijn ons leven te verliezen om het zo uiteindelijk te winnen.

 

*Ik overdenk wat dit kan betekenen op dit moment in mijn leven. Voel ik me geroepen iets dierbaars op te geven om zo meer ten volle te leven?